Perfil do usuário

Mr Phat Phat

Resumo da Biografia V?i thi?t k? vách ng?n chia thành nh?ng phòng riêng bi?t, m?i ng??i ??u có ???c m?t không gian riêng c?c kì tho?i mái. B?n s? không còn c?m th?y b?t ti?n n?u l? khóa c?a phòng v? sinh b? h?ng, vì b? ph? ki?n ??ng b? c?c b?n và linh ho?t c?a vách ng?n v? sinh s? ng?n ch?n hoàn toàn ?i?u ?ó.

M?i công vi?c ??u có nh?ng tính ch?t khác nhau, và m?i ng??i c?ng mu?n bi?t nh?ng cách t?t nh?t ?? làm vi?c cho d? dàng. Khi chúng tôi gi?i thi?u ??n s?n ph?m vách ng?n di ??ng, quý v? s? t??ng t??ng ??n ?i?u gì? ?ó có ph?i là nh?ng t?m ván bi?t ?i, bi?t di chuy?n liên t?c hay không?

Nó c?ng không hoàn toàn nh? v?y, nh?ng l?i là m?t s?n ph?m có th? ?em ??n nh?ng l?i ích t??ng t? nh? th?! Khi b?n c?n vi?c chia tách không gian t?m th?i, không th? nào b?n l?p c? ??nh vào ?? có th? chia không gian l?n ?y ra thành t?ng ph?n nh? ???c. Nó m?t th?i gian c?ng nh? công s?c b? vào r?t nhi?u, mà l?i không hi?u qu?. Lúc này, tr? th? ??c l?c b?n c?n ??n ?ó là vach ngan di dong - m?t s?n ph?m vô cùng ?u vi?t.

Vách ng?n v? sinh MFC s? d?ng lo?i t?m dày 18mm, ?i kèm theo là b? ph? ki?n Inox và h? nhôm s?n t?nh ?i?n. Khi hoàn thi?n vách có t?ng chi?u cao giao ??ng t? 1970mm ??n 2020mm tùy thu?c vào lo?i chân vách và ?? d?c c?a m?t sàn.

T?m MFC cho dù ?ã ???c t?ng c??ng b?ng keo xanh nh?ng c?ng ch? làm t?ng tính ch?u ?m, làm gi?m ?? n? c?a t?m khi ti?p xúc v?i n??c ch? không th? cho kh? n?ng ch?u n??c tuy?t ??i nh? t?m Compact ???c. Do v?y, ?? ??m b?o ?? b?n c?a t?m thì c?n có các v?t li?u h? tr? là nhôm U b?c và silicon. ? t?t c? các v?t c?t c?a t?m ??u ???c bo kín b?ng nhôm U sau ?ó b?m tràn silicon. Nh? v?y là ?ã b?t kín con ???ng duy nh?t mà n??c có th? ng?m vào và phá h?y t?m. V?i ph??ng pháp thi công nh? v?y thì tu?i th? c?a Vách ng?n v? sinh MFC ???c nâng lên r?t nhi?u mà v?n không làm thay ??i th?m m? t?ng th?.

CÔNG TY TNHH C? KHÍ VÁCH NG?N HÙNG PHÁT

V?n phòng TP.HCM: 96/5 ???ng Tr?c,Ph??ng 13,Qu?n Bình Th?nh, TP.HCM

?i?n tho?i: 0976 787 743

V?n phòng & x??ng SX Bình D??ng: S? 41/8 V?nh Phú 38, KP Hòa Long, P. V?nh Phú, TX Thu?n An, Bình D??ng

?i?n Tho?i: 0911 113 411

Website: https://vachnganhungphat.com/

Email: huyhung.hts@gmail.com

Mã s? thu?: 3702503948

https://www.facebook.com/CoKhiVachNganHungPhat/

https://twitter.com/vachngankinh

http://www.wickliffealumni.org/web/UserProfile/tabid/43/userId/7749/Default.aspx

http://www.ramsa.ma/UserProfile/tabid/42/userId/349488/Default.aspx

http://wiznotes.com/UserProfile/tabid/84/userId/263505/Default.aspx

https://www.smith-consulting.com/User-Profile/userId/13526

http://www.trakyadans.com/UserProfile/tabid/57/userId/172917/Default.aspx

https://my.olympus-consumer.com/members/vachnganhp

http://movsam.ning.com/profile/HungPhat

https://catchthemes.com/support-forum/users/vachnganhp/

http://flyfreemedia.com/forums/users/vachnganhp/

http://www.meuserlib.org/UserProfile/tabid/650/userId/230947/Default.aspx