Perfil do usuário

nam nguyen

Resumo da Biografia

3 BÀI THUC DÂN GIAN CHA VIÊM I TRÀNG N GIN MÀ HIU QU

Ngoài vic cha bnh viêm i tràng bng các loi thuc tây y th́ có nhiu bài thuc dân gian cha viêm i tràng hiu qu c nhiu ngi bnh áp dng.

===============

Viêm i tràng là cn bnh ng tiêu hóa mà nhiu ngi thng mc phi, gây ri lon tiêu hóa và nhng cn au n nh hng n i sng sinh hot ca ngi bnh. Bnh nu không iu tr kp thi, sau mt thi gian s chuyn qua măn tính và dn n ung th. Bên cnh cha viêm i tràng bng tây y th́ bnh c̣n c cha bng các bài thuc dân gian. Bài vit sau ây s gii thiu 3 bài thuc cha viêm i tràng hiu qu c nhiu ngi bnh áp dng.

 

Hiu rơ nguy him ca viêm i tràng cp tính, xem thêm >>>> Viêm i tràng cp tính   

=====================

 

Bài thuc th 1: Cha viêm i tràng bng c ring vi lá lt

Theo y hc c truyn th́ ring và lá lt có v cay, tính m không nhng có công dng làm m t v, chng nôn ma mà c̣n tng cng chc nng t th. Chính v́ nhng công dng này, c ring là mt trong nhng v thuc dân gian giúp cha tr bnh viêm i tràng hiu qu.

 

C ring kt hp lá lt giúp cha bnh viêm i tràng hiu qu

Cách thc hin nh sau:

- S dng 20g ring ti em ra sch vi nc và thái lát mng

- Cng nh ring, chun b 20g lá lt ra sch ráo

- em ring và lá lt cho vào m và hăm cùng nc sôi.

- Sau khong 20 phút, rót ly nc ngui và ung dn.

 

 Khi b nhng du hiu sau, kh nng rt cao bn ă mc >>>>> Viêm i tràng  

======================

 

Bài thuc th 2: Cha viêm bnh i tràng bng nha am vi mt ong

 

Cha bnh viêm i tràng bng nha am và mt ong

Nha am và mt ong u có tính kháng khun cao, có công dng làm lành các vt viêm loét và c bit là giúp nhun tràng, thúc y tiêu hóa. ng thi, nha am và mt ong c̣n giúp thanh nhit, gii c rt tt cho c th. V́ th, khi kt hp li vi nhau s giúp y lùi bnh viêm i tràng hiu qu.

Cách thc hin nh sau:

- Chun b 5 nhánh nha am, em ra sch và bóc v ngoài

- B vào máy xay nh vi 500ml mt ong hoc sau khi xay xong trn vi mt ong

- Dùng 2 - 3 cc mi ngày, mi cc 30ml. S dng liên tip t 7 - 10 ngày các vt loét i tràng lành hn.

Vi bài thuc lành tính này, ch em mang thai hoc cho con bú mc bnh u có th s dng c.

Bài thuc th 3: Cha viêm i tràng bng vng en vi mt ong

 

Vng en và mt ong cng là mt bài thuc cha viêm i tràng hiu qu

Vng en có v ngt, tính hàn có rt nhiu công dng nh: giúp thanh nhit gii c, sát trùng tiêu viêm...V́ th, vng en cng c s dng trong cha bnh i tràng.

 

CLICK ngay xem thêm >>>> Kham pha 4 nguyen tac xu lyviem dai tranghieu qua nhanh nhat   

=============== 

 

Cách thc hin nh sau:

- Bnh nhân chun b 1 th́a vng en ă c sao chín, sau ó em trn u vi ¼ mung mt ong.

- Mi ngày ung 2 ln, liên tc 30 ngày t kt qu tt.

Trên ây là 3 bài thuc dân gian cha bnh viêm trc tràng hiu qu mà n gin. Hy vng s giúp cho ngi bnh có thêm nhiu thông tin hu ích hn nhé!