Perfil do usuário

Mrs tuoi vietthanh

Resumo da Biografia

Chi phí hc bng b2 trn gói

Hin nay, bng lái xe ô tô b2 ă tr nên vô cùng thông dng trên th trng. Chc hn nhng khách hàng có nhu cu v vic hc bng lái xe ô tô b2 s ṭ ṃ rng chi phí hc bng b2 y ht bao nhiêu. Tuy nhiên, chn c mt trung tâm uy tín, cht lng li có chi phí hp lư hc bng lái xe b2 là iu không h d dàng. tr li thc mc trên, quư c gi có th tham kho bài vit di ây.

Thông thng, chi phí hc bng b2 s ph thuc vào uy tín cng nh mc giá ca mi trung tâm dy lái xe ô tô ra. Tuy nhiên, hc mt bng lái xe ô tô b2 trn gói s bao gm các khon chi phí sau ây:

  • Chi phí hc lư thuyt lái xe, chi phí giáo tŕnh, tài liu hc bng b2
  • Chi phí hc lái xe thc hành (gm c tin xng xe, tin sân tp)
  • Chi phi cho vic thi ly chng ch tt nghip ti trung tâm.

>>> Xem thêm: Hng Dn Tng Bài Thi Sa H́nh Lái Xe Ô Tô B2 Chi Tit Nht

Vy hc bng lái xe ô tô b2 trn gói ht bao nhiêu tin?

Theo thng kê ca B Giao thông vn ti, hin nay, hc bng lái xe ô tô b2 s có mc hc phí dao ng trong khong t 5.000.000 ng 7.000.000 ng i vi mt khóa hc. Trong gói hc phí này ă bao gm c tin xng xe, tin thuê sân tp và tin công cho ngi hng dn.

Tùy thuc vào tng i tng hc viên s có mc hc phí tng ng:

  • i vi nhng hc viên ă có kinh nghim lái xe ô tô, hc viên s c gim s gi và chi phí cho vic hc lư thuyt. Bên cnh ó, hc viên có th c min phí th tc ng kư thi bng b2 ti mt s trung tâm.
  • Nhng hc viên ti các trung tâm a phn là nhng ngi ln u hc lái xe ô tô nên chi phí hc bng b2 s là trn gói. Các hc viên s c m bo s gi hc lư thuyt và thc hành có th thc hin c bài thi sát hch.

Trung tâm ào to và Sát hch lái xe Vit Thanh là n v chuyên t chc ào to lái xe ô tô hng: A1, A2, B1, B2, C, D và E. Vi gn 20 nm i vào hot ng cùng i ng giáo viên có chuyên môn cao, nhiu nm kinh nghim trong ngh, chúng tôi t tin là ngi bn ng hành áng tin cy ca quư khách hàng. Nu bn ang có nhu cu hc bng lái xe ô tô, hăy liên h vi Trung tâm ào to và Sát hch lái xe Vit Thanh ngay hôm nay c t vn và h tr 24/7.

>>> Bài vit liên quan: a Ch Hc Bng Lái Xe Ô Tô B2 Uy Tín - Tt Nht Ti Hà Ni