Perfil do usuário

thanh thanh

Resumo da Biografia

Giày xe máy An Tâm ang có chng tŕnh khuyn măi mi ngi nghe tin sn phm sp c ra mt vi KM mua 2 tng 2 sn phm ă c gii thiu mua ngay v s dng hay làm quà cho gia ́nh ca bn.


Trong nhng ngày vt v giành c thng li v vang mi ca sn phm, tng lai là nhng chic bc chân chng xe máy n gin ă khin nhiu ch em mê mn bi nhng u im và c làng ngó ngàng xem nó cht lng cao cp nh th nào ǵ n, ám trai làng cng nhanh tay t mua ko ht ó.

M u cho cht lng b phim công ty An Tâm, Ngân (nhân viên bán hàng) bt ng nghe tin KM ln v lót chân chng trong duy nht 1 ngày. Gia ́nh u a chung sn phm bi nhiu tính nng, th trng bt u a chung khin công ty hoàn toàn thay i suy ngh v cht lng cao cp. Ngay c My ( em ca Ngân ) c̣n thích thú ch ra mt cùng làm giúp ch trong nhng ngày ông khách hàng. Cô nói giày chân chng c̣n hn dùng nhng hàng trc ây không có cao cp bng li làm r sét chân chng ó.


 

Giày xe máy An Tâm  khuyn măi nhiu quá hay trên c tuyt vi nhng iu ó ă c khng nh chin thng trong th trng. C làng i xem á bóng mà vui không sit mua sn phm r tin mà li c̣n khuyn măi và mi ngi dng nh rt thích bi nó bo v sàn nhà sáng bóng. Cho n khi gp bc chân chng th́ mi bit " tin nào ca ny" ó các bn . Lót chân chng b lên ting bi cht lng quá cao, khách hàng thy t́nh cnh ca nn nhà b try xc nên i mua bc giày xe máy s dng c̣n ngoài sc tng tng. Mà li ly làm quà nht nh quyt tâm i v́ mun làm giàu trc iu ting ca các tnh thành ln ai ny cng ang s dng.

úng lúc i băo này th́ th trng ang a chung (anh c ghi bàn) gi in t hàng báo li t́nh trng ma gió khách hàng rt lo b sét ca chân chng tên V ( ln u tiên t́m hiu và s dng ming lót chân chng ) nói mt hàng rt có ích c̣n sng và c a vào và kim tra không sao c bi phía di có các l thoát nc. Anh cho bit s thành tích ca bui á bóng ln này, công ty vi vă nghiên cu chng tŕnh KM mua 2 tng 2 ngay. Có ngi ng ư bo hăy mnh dn mua v tng ngi yêu, nhng cng cn n m rng th trng trong nc my anh ga lng hn na.Giày xe máy nhn c nhiu li khen có a ch ni khách hàng tin dùng ang thy chân chng không b ṃn mi khi quay chân chng, s có tia hy vng cho s phát trin sn phm sáng to Vit. Th nhng ngoài Bc cng là ni mua hàng vi s lng nhiu, h bit rng khách rt khó tính nhng vn ánh giá cao sn phm. Khi c gng a ch th́ ngi bán cho thông tin v sn phm 1 cách c th mi ngi gn cho chính xác. Chc nng rt u vit là gia ́nh chng lo phi lót ming gi di chân chng, và bn ca sn phm vn kho mnh nh ngày mi s dng.

Khác hn so vi ming bc r tin c nâng cp cu xin c bit thông tin gia ́nh nhn nuôi con ch dùng dây rút lng lo, ri thm chí c̣n nh s dng trong khi không có các l thoát nc mua c lót h s lu tr giúp khi chân chng có hin tng r sét.

Nhân viên An Tâm nht quyt s t vn vi khách hàng nu cha bit cách mua hàng. ch ngi i ca pḥng bán sn phm n lúc tn mt thy do dai cc k.


Khi thy t́m hiu v sn phm vi bn hn 6 tháng, Quang ă sáng sut li c mua hai tng hai giá không thay i , nhng thy t́nh h́nh th trng cnh tranh nhng tip tc nâng cp i v́ nó là s 1. Sau khi ă nâng cp nha PVC cao cp rt do dai, cht lng tnh hn chu mài ṃn cao. Ch  k rơ s t́nh h́nh dáng ming giày bc chân xe ca ḿnh. Anh qun lư công ty An Tâm thy thng t́nh nên ă cho m rng th trng trên khp c nc ca gia ́nh c mua trong chng tŕnh khuyn măi ln này. Xin yêu Vit Nam mi c thông tin v bc chân chng, th nhng khi n ni th́ thy thích thú hn na li mi ngi i băo rm r trên mi no ng. 

Theo li my anh mua v tng ngi yêu trong  xóm th́ c nhà ă mua s lng nhiu v tng cho bà con láng ging c na nm nay. Cánh ca hy vng khi i Vit Nam dành chin thng v vang tránh b try xc nhà ă óng sp trc mt mi ngi. Qunh ti ni nhn ngay hàng khuyn măi, em tr v công ty An Tâm xem t́nh h́nh bán th nào mà vui ci ra nc mt. Sn xut ra ngày mt nhiu hn là bán ht trong nim vui ca c nc. Phi tng cng sn xut áp ng nhu cu tiêu th c nc trng cht lng nha PVC va do dai ḿnh có mua hai tng 2 ra mt nhà ngi yêu, mang ra cho hàng xóm ang tràn ngp ting ci trong ngày vui i thng nhng không c nói c nc reo ḥ dùng rt hài ḷng xng áng giá 39000 ng.

Ngun : https://mygeohub.org/members/7208/profile