Perfil do usuário

Dong Y Ngay Nay

Resumo da Biografia

Bnh Tr Là Ǵ? Ti Sao Xut Hin Bnh Tr

Bnh tr thc s là bnh rt ph thông, hay mc phi ti nhng ai ng lâu hay ngi nhiu nh nhân viên vn pḥng, th may, lái xe, cn bnh tr s không tác ng n tính mng nên bnh nhân thng hay ít quan tâm. Sau thi gian dài, bnh t́nh s gây au rát khó chu, nh hng ti nng sut làm vic và i sng hng ngày. V́ th, ngi mc bnh tr nên thm khám và có cách iu tr bnh tr lúc phát bnh.

Bn có th tham kho thêm các thông tin v bnh tr ti ây: https://dongyngaynay.com/

Bnh tr là ǵ?

Bnh tr chính là bnh c to ra do s ph́nh dăn quá mc các bó tnh mch ti các mô xung quanh l hu môn. Lúc tnh mch hu môn hot ng kém, ḍng máu ti ây s không lu thông c, tc nghn khin tnh mch ph́nh ra.

Biu hin ca bnh tr:

- i tin chy máu: nhiu cp , ôi khi vài git, ôi khi thành tia (màu ti) ngng chy lúc i tin xong xuôi.

- au rát hu môn: Có kh nng ch cm không au, cm giác vng mc khó chu, vn có t́nh hung au rát thc s nu nh tnh mch b tc. au rát khin cho ngi bnh không ngi thng trên gh hay phi ngi mt bên mông.

- Sa li búi tr: Lúc u ch cm thy khi i tin sau ó t tht lên, nhng mà v sau tái din nhiu ln liên tc làm búi tr tt xung không co li c.

- Nga ngáy au rát ngoài l hu môn do hu qu ca thi k viêm nhim.

Tham kho thêm: thuc iu tr tr

Tác nhân bnh tr xut hin

n thi im hin ti, nguyên nhân bnh tr vn cha c xác minh chc chn và rơ ràng. Tuy nhiên, nghiên cu y khoa ă a ra nhng nguyên t d dàng bnh tr phát trin: chng bnh táo bón, tiêu chy kéo dài; li sng, sinh hot ́ ch, ngi nhiu; sc ép bng nâng cao. các chng bnh v hô hp (ví d nh ho dai dng, viêm ph qun); t nht chính là s xut hin ca khi u.

Không ging vi các cn bnh khác là khi xut hin bnh bt buc can thip bng nhng gii pháp y t, ta ch nên cha tr lúc bnh tr gây ra nh hng xu ti cht lng i sng. Lúc mi bnh, bnh nhân ch n gin iu chnh dinh dng và sinh hot th́ mi chuyn s n dn.

T́m hiu thêm: thuc tr bnh tr

Các vn cn phi thc hin lp tc lúc phát hin tr: vi viên chc vn pḥng th́ không c ngi 1 ch quá 2 ting liên tip, lái xe ng trng nên ngng xe (ng nhiên phi là ch cho ngng u và an toàn) ung nc, i li loanh quanh my bc tm 5 10 phút là n.

Ngi bnh tr phi gim thiu nhng cht kích thích ging nh trà, cà phê, ru. Tránh n cay, nóng quá, n nhiu cht x, rau xanh c bit, nhân t quan trng hàng u chính là ung nhiu nc áp ng mc ích làm trn ca thân th mi ngày