Perfil do usuário

kuru mi

Resumo da Biografia

Nhng tiêu chí chn thm tri sàn cho tr em cn nh ngay

Thm tri sàn là mt trong nhng món dùng thng xuyên xut hin trong không gian sng c bit là nhng khu vc có thi tit lnh và gia ́nh có tr nh. bi thm giúp cho vic m bo trang trí thm m và v ng dng i sng giúp to ra không gian m áp, tt cho sc khe, tránh ôi chân b lnh giá hay to không gian chi cho tr m áp, an toàn.

tuy nhiên, trên th trng hin nay có rt nhiu loi thm tri sàn t giá r ti cao cp và vic bn cn làm ó là la chn sn phm thm tri sàn nh th nào cho không gian sng ca tr. di ây là nhng tiêu chí chính chn thm tri sàn cho tr em bn nên nh mà ancu.me trang bat dong san - Nha dat 24h - Thong tin nha dat moi nhat mun chia s vi các bn.

Phn ln sàn tr em có mt cht lng tt và mt s th́ không hay nhiu màu sc h́nh ha tr nh cm thy yêu thích và la chn. ng thi, mi loi thm s có nhng cách v sinh d và khí khác nhau. Do ó chn thm tri sàn cho tr nh s cn m bo 3 tiêu chí ó là an toàn, v sinh, thm m.

 

Tiêu chí chn thm tri sàn cho tr em cn nh

1. an toàn ca thm tri sàn

Nha dat 24h cho rng các loi thm tri sàn cho bé nên chn loi có cht liu tt, êm cao. iu này giúp tng bn cho thm, giúp m bo thm không b bong, ta si, bay màu nh hng ti không gian sng. Thêm vào ó thm có êm, gim lc tt s giúp hp th ti u tác ng, bo v tr tránh khi các chn thng do vic chi trên sàn trt ngă mang n.

Bi tr em thích nhy, trt và chy xung quanh nên vn trt ngă là thng xuyên xy ra và thm s có chc nng gim tác ng lc, gim chn thng cho tr khi vui chi trên sàn.

2. Chng thm, dính, d v sinh

Sàn tr em c sn xut bng nhiu loi vt liu khác nhau t s ti nha, xp. Tuy nhiên nu v vn v sinh th́ nên chn các loi thm c làm bng vt liu thô, an toàn, có kh nng kháng khun tt. ng thi, nên chn sàn có b mt d lau chùi, v sinh giúp cht ḷng, dùng khó thm c qua sàn tránh mùi, các vt bn và d git r khi cn thit v sinh.

 

Chn thm tri sàn giúp bé chi an toàn và sáng to

3. Tính thm m

Bn có bit rng vic s dng màu sc ti sáng có th giúp tr phát trin sm? Màu sc là mt trong nhng iu u tiên mà tr cm thy hng thú vi mt không gian. V́ vy hăy chn thm vi màu sc ha tit giúp tr tng tng tt hn và thm chí bin nhng tm thm thành mt tṛ chi xp h́nh vui nhn, kích thích tr chi và hc.

Trên ây nhng lu ư khi chn thm tri sàn cho bé khá quan trng và bn nên ghi nh khi mun t́m mua thm giúp không gian p, an toàn hn. Hy vng nhng chia s ca bt ng sn ancu.me s hu ích vi bn c bit trong mùa ông này.