Perfil do usuário

su su

Resumo da Biografia

Bn lnh ca ngi v khi t ḿnh gn giày xe máy An Tâm cho 2 chic xe ca nhà không c̣n try sàn và st móng chân.

Nu t́nh yêu ca Hng dành cho gia ́nh th hin bng vic cô chm sóc mi thành viên trong nhà th́ có l cô là ngi dành ht c 9,5 trong s 10 phn cuc sng ḿnh cho gia ́nh khi chn mua cao su lot chan chong xe may. Là mt ngi ph n truyn thng, luôn coi gia ́nh là ch da tâm lư ln nht, Hng luôn la chn gia ́nh mi khi cn la chn.

Hôn nhân mà cô ă la chn thc s úng n khi Tun là ngi rt mc thng cô, nhng dng nh khi ngi này yêu thng ngi kia th́ ngi kia càng phi th hin t́nh yêu ln hn.

Nên Hng và Tun cha bao gi phai nht, 2 ngi chí thú làm n, sau 2 nm ă thay 2 chic xe mi loáng.

Em gái ca Hng cng chung, cô em c hng chic xe t ch v́ ch ă có xe mi. Nhà cha nhiu xe tr nên cht chi hn, Hng yêu gia ́nh, yêu ngôi nhà nên cng hi xót khi thy sàn nhà try do chân chng xe máy.

C mi ln i làm v là Hng li h́ hc cùng em gái lau dn nhà, lau măi vn không th làm m vt try nên cô ngh không bit có gii pháp nào ht try sàn nhà cách d dàng hn không?

Cô bt u lên mng t́m hiu. Nhiu sn phm hin ra. u tiên là thm lót xe máy vi giá rt r nhng cô em gái mng nh tát nc v́ nhà có nuôi thú cng, các em y mà cn xe th́ li phi dn dp rt phin phc. Và cách x lư ca cô em gái khin mi ngi trong c nhà sng s.

Cô lên mng search t khoá giày xe máy không bit t khi nào cô bit t khoá ó. Mt khái nim hoàn toàn l lm vi c gia ́nh và kt qu cho ra là mt sn phm có h́nh dáng mà cha ai thy trc ó.

Sau khi c qua công dng và các c im, Hng ă phi ḷng ngay, chng cô - anh Tun th́ c̣n ng nghch v́ àn ông không tin lm vào my th trên mng.

nhà chuyn cm nc con cái bé ln u mt tay Hng, v́ Hng là ngi ph n truyn thng, v này Hng rt có hng thú và nh ôm luôn. Sau khong 30 phút suy ngh, ch em Hng ă quyt nh t hàng khi thy chng tŕnh mua 4 tng 1.

 Ngay 3 ngày sau hàng c giao ti. C nhà mi v ra rng hàng quá p. Sau ln ó ch em Hng c dp th hin vi chng kh nng chn online mà anh vn nghi ng sm ti. Cô làm tt c ch mong bn thân và gia ́nh có c cuc sng b́nh yên nht, không c̣n mt iu ǵ khin cô phi bn tâm, ging nh vic try sàn nhà. Hng sn sàng tit kim mua iu ǵ ó tin ích hn cho gia ́nh. Nhng giày xe máy ch có 39.000 th́ trong tm tay ca mi bà ni tr.

Cho n khi gp thm lót xe máy giày xe máy An Tâm, mt sn phm Vit Nam sn xut vi mu mă p tuyt vi làm bng nha PVC cao cp, Hng thc s hài ḷng và mi ngày li bt u phát hin thêm chc nng hu ích.

Bn lnh ca ngi v là khi cn vic ǵ ó không có chng vn hoàn thành tt. Th nhng ít ngi bit rng iu ó, thng ph n s li vào àn ông, nhng ng sau s nhit t́nh và kiên nhn ca àn ông h luôn mong ngi ph n ca ḿnh có th t lp và ph giúp h. Chuyn chn mua bc chân chng xe máy cng vy, ch là chuyn nh nhng nó s th hin ngi ph n giúp àn ông làm vic nh hay v́ vic nh mà dành ht cho àn ông.

ng sau s hào nhoáng và hoàn m mà ai cng thy ca mt gia ́nh có th là s bi thng, hoc có th là s c gng ca tt c mi ngi. Bn tính mi ngi mi khác, ai cng yêu bn thân ḿnh, c chp và cái tôi ca mi ngi có th c dàn xp v́ hnh phúc chung hay không, không ai bit trc c.

Chuyn mua giày xe máy An Tâm ca gia ́nh Hng là mt chuyn vui, v́ mua d nên Hng tng cho hàng xóm k bên mi nhà mt chic.

Hàng xóm ai cng ly làm l v́ mt vt l thng nhng ri ai cng cm n v chng Hng v́ ă giúp h không c̣n s st móng chân, try sàn và try nn nhà na. T́nh xóm ging li thêm khng khít ch nh mt món ph kin xe máy nh bé.

Hng gi feedback tt v cho công ty cao su chân chnggiày xe máy An Tâm, nim vui nhân ôi khi cô thy nhân viên ca công ty cc k d thng, phn hi li cô rt nhanh và cm n ri rít. ng thi cô cng nhn c cnh báo các loi hàng nhái, hàng giá r tràn lan trên th trng, c ng tng s ging hoàn toàn hàng ca An Tâm nhng không phi vy âu! S dng hàng kém cht lng, không thoát nc chính là nguyên nhân làm chân chng xe b h tn.

Ngi ph n cng nh mi thành viên khác trong gia ́nh: rt bn rn, chng c̣n thi gian chm sóc cho bn thân. Vy nên nu thy ǵ ó tin ích cho v - m ḿnh, các bn ng tic, hăy mt ln v́ h, chc chn h s rt yêu thng và cm ng.

Nguon: http://www.rdm.uff.br/index.php/rdm/user/viewPublicProfile/28236