Perfil do usuário

doremon doremon

Resumo da Biografia

Ch riêng giày chân chng xe máy : Mi ngi rt hài ḷng, không phi s mua nhm hàng nhái " mt tin nh chi ".

Mt iu c bn . Chng s mua phi hàng nhái - kém cht lng nh ngoài l ng.

Sn phm cao cp và th kém cht lng quen nhau có h́nh dáng ging nhau " khó phân bit c nu không t́m hiu k". Trên mu mă, hàng tht mieng boc chan chong xe may s dng mi bit c nhng vn " b sét ht chân chng và mài ṃn ". Khó phân bit c nu ch nh́n b ngoài trên bao b́ khin các anh thng tic bao nhiêu khi v phi my th tm thng y, ngi yêu thích càng " ng ngàng " cho cp ôi bc chân chng vi bn áng ngc nhiên.

u tiên, vi nhiu ngi sành mua cng có khi không phân bit c. Khi sn xut có nhiu im tng ng "giày xe máy An Tâm", anh quyt nh t́m hiu thêm và bt ng là trc ây không may b mc la vi my th ngoài ng, lư do v́ tin ng mà mua li thy r. Bày bán ngoài vi 10 ngh́n, nhng th này khai thi gian s dng chng bao lâu cùng nhau.

Th nhng khi dùng n cp ming bc chân xe máy ch dng hn 1 nm. Ngày mi ây, h bán rao hn ḥ vi "giá ch 15.000 ng" khác là thích giá r. Và ch 1 tháng gn th r tin, anh nhanh chóng bung và không th dùng c na, chính thc ra i " c̣n hng luôn cái chân xe máy" a em v băi rác. Nhng t khi bit n sn phm công ty An Tâm, cp ôi mua ti ca hàng " bit rơ v cht lng ca nó " kt tinh nâng cp do áng ngc nhiên, tuy nhiên v́ " bc chân chng xe máy", ra i vng phi " rt chu mài ṃn",  nên ai ny cng mun mua ". Cho ti bây gi, ă vào n nh , khng nh bn và giá hp lư, va túi tin ngi tiêu dùng.

im th hai. Nhng iu thng tic ca vic tit kim không có ming bc chân chng xe máy cho gia ́nh.

Có ai cng là nn nhân b nhiu chn thng do vi chân chng. Chính vic try xc mi khi vô t́nh va vào nh: "có khi st móng", "Try xc giày p mi mua ", " làm au chân nh mun v ̣a ", V́ ngh không nht thit phi có boc cao su chan chong xe may cng khng nh rng khi vô t́nh va phi s là nn nhân mà nhiu ch em hay mc phi nht. Khách hàng không ngn ngi dành nhiu tin mua giày p " tránh các tác hi này mà li không mua chic ming m chân chng" trên, ai ó tng phàn nàn nói: " Nn nhà trông nh try xc cc k hn hi trc. Phi lót ming gi nhng khá bt tin, ai ny cng vui khi giày xe máy áp ng c s cn thit  nh vy."

c xng danh là " t thng hiu" ng s 1 , luôn làm hài ḷng ch em, khi các " ca hàng t các i lư" xa nh anh Tun, ch Nhi, anh An, ch Hà là nhng khách hàng ln vi s lng trên 500 cái th́ vn vui v, luôn dành nhiu li khen ngi " hàng cao cp". Mi dp có khuyn măi, nhân các ngày l ln là công ty li u ăi mua 4 tng 1. Nh vy, anh là khuyn măi mua 4 cái mà quư giá c tng th́ c̣n ǵ bng.

Th ba.Nhiu chng tŕnh u ăi ln nhanh chân ko không c̣n hàng.

Các ca hàng nào quen bit khi cùng luôn u tiên cho khách mua nhiu " mua combo 5 cái freeship nu bn Sài G̣n ". Sau ó, tip tc khuyn măi theo nhiu th loi " thông qua tun l Halloween chng hn" ó, li vui hn khi mua 4 tng mt giá thành không i, mua combo by cái giá ch 250.000 ng. Va có th làm quà cho ch em trong gia ́nh, giá không áng bao nhiêu vài ngh́n ng nhng hàng chính hăng ti 39000 ng.

c ánh giá là chu mài ṃn rt cao nhng thi gian s dng trên bt k a h́nh li ây. Liên tc mua v tha h quay chân xe không s b mài ṃn. Ch không nh các th kém cht lng, khuyn măi ln cho bit giày xe máy vi bn nhiu nm qua. Giám c thng xuyên ra nhiu ch nh và cách nhân viên x lư các t́nh hung khi gp khách hàng. Sau cùng, phía khách hàng có nhiu ánh giá cao, nhiu c dân mng ă chia s sn phm, ây là mt hàng rt c ḷng ch em.

Th t. Nhiu bt ng ln ca sn phm ming m chân chng.

Cht liu chính là nha do và mm làm t PVC là loi nha tng hp, nâng cp hn hn bt k mt hàng nào " các ḍng cao su thông thng ngoài ng" và " nha thng kém bn ". Trong khong thi gian gn ây, mieng lot chan chong xe may An Tam ḍng nha do ă t́m ra rt nhiu bng chng là chu mài ṃn rt cao " trên 1 nm " ca cp ôi. c hay khi quay xe nhiu, kèm ó c̣n có c dê chng sét ôi nh sit cht vào giày không b ri hay tut giày Nó cng có m ḅ v sinh chân chng nhng li nhn xét tt p trên t nhiu ánh giá.

Ch em tng nói giá r mà dùng  ngoài ng th h mi ca 15000 ng nên chuyn sang dùng vi các " giày gn chân chng ". Ngoài bo v sàn nhà không b try xc, mà bo v chân ch em ph n trên mc ng nghip vi nhau, chu ṃn cao li kèm vi m ḅ chng r sét nâng bn lên hn 1 nm.

Nguon:http://www.rdm.uff.br/index.php/rdm/user/viewPublicProfile/28238