Perfil do usuário

TMDT MBN

Resumo da Biografia

Giai phap cua phan mem quan ly ban hang chuyen nghiep


Chac chan rang! Dau Do Da so doanh nghiep cua minh Dang ap dung mot mo hinh ban hang Da kenh, dang tin rao vat o nhieu trang thuong mai Dien tu. Vi mo hinh ban hang Da kenh de dang PR san pham, thuong hieu va mang Den mot luong khach hang co nhu cau thiet yeu ve san pham cua minh nhieu hon so voi mo hinh ban hang truyen thong. Chinh vi the! Phan mem quan ly ban hang Da phan tich va Dem Den giai phap phu hop voi mo hinh ban hang Da kenh.

Giai phap ban hang Da kenh tren phan mem quan ly ban hang

Ban hang moi noi tren moi kenh Online

Khach hang cua ban bat ke la ai, du ho o Dau? He thong ban hang cua ban van co the tiep can Den ho mot cach de dang. Ban hang tren kenh online giup ban mo rong thi truong De PR san pham cung nhu thuong hieu mot cach nhanh chong va hieu qua.

  • Quan ly tap trung duy nhat tren phan mem ban hang:

Tat ca thong tin ban hang nhu: Thong tin ve khach hang, hang hoa khach hang can mua, Don Dat hang, hinh thuc giao hang, thanh toan… tren moi kenh ban hang Duoc Dong bo cach nhanh chong, chinh xac.

  • Tiet kiem thoi gian cong suc ban hang, xu ly Don hang.

Tat ca thong tin ve san pham ban hang nhu: Gia ca, thong tin san pham, thong tin giao hang… Duoc quan ly va xu ly (Dang tai) mot cach nhanh chong va quan ly tap trung tai mot noi. Don hang tu moi noi tren he thong kenh ban hang sau khi xu ly Duoc lien ket va chuyen toi voi he thong giao hang mot cach tu Dong.

  • Thong ke hieu qua kinh doanh tren tung kenh online mot cach nhanh chong, chinh xac.

Moi thong tin tren he thong quan ly ban hang Duoc quan ly tap trung, vi the! Nguoi quan ly luon luon theo doi va thong ke chi tiet voi he thong bao cao Da dang. Luon nam bat Duoc tinh hinh hoat Dong kinh doanh voi nhieu nhom bao cao khac nhau.

Giai phap hieu qua ket hop voi chuc nang cua phan mem quan ly ban hang

  • Quan ly hang hoa va he thong Da kho.
  • Chuc nang ban hang nhanh chong va hieu qua.
  • Quan ly Don hang cach nhanh chong bat cu khi nao.
  • Danh gia cong viec cung nhu tinh hieu qua cua nhan vien kinh doanh.
  • Bao cao nhanh chong, Day Du va chinh xac.
  • Quan ly va cham soc khach hang hieu qua.

Ban muon mua phan mem quan ly ban hang giup giai quyet +1001 van De cua hang tu TiNH TIeN Den theo doi DOANH THU, LaI Lo? Giai phap phan mem ban hang MuaBanNhanh POS la lua chon tot nhat danh cho ban.