Comentários do leitor

Thue xe 16 cho di Quang Ninh tu Ha Noi

por anddy lala (2019-08-22)


N?u b?n l?a ch?n Ng?c Minh là ??n v? cho thuê xe 16 ch? giá r? ?i Qu?ng Ninh t? Hà N?i, thì ?ây qu? th?c s? là m?t s? l?a ch?n thích h?p dành cho b?n. B?n s? có m?t chuy?n ?i yên tâm v? l?ch trình, an toàn trên ch?ng ???ng di chuy?n.
T?i Ng?c Minh, chúng tôi trang b? v?i nhi?u dòng xe ??i m?i, có ??y ?? trang thi?t b? n?i th?t bên trong, giúp b?n có m?t chuy?n ?i tho?i mái dù kho?ng cách là xa hay g?n.
Ng?c Minh cho thuê xe 16 ch? ?i Qu?ng Ninh t? Hà N?i
N?u b?n ?ã tin t??ng và l?a ch?n Ng?c Minh v?i d?ch v? cho thuê xe 16 ch? ?i Qu?ng Ninh thì b?n có th? hoàn toàn yên tâm trong su?t quá trình s? d?ng d?ch v? mà chúng tôi cung c?p.
V?i d?ch v? cho thuê xe 16 ch?, Ng?c Minh cho thuê ?a d?ng các dòng xe v?i nhi?u ch?ng lo?i t? nh?ng dòng xe truy?n th?ng cho ??n nh?ng dòng xe h?ng sang hay ??i xe t? n?m 2016 – 2019.
Qúy khách có th? tham kh?o các dòng xe 16 ch? t?i Ng?c Minh:
- Dòng xe truy?n th?ng: Ford Transit, Huyndai Solati,…
- Dòng xe vip: County/ Fuso/ Felix Limousine
[IMG]L?a ch?n dòng xe 16 ch? Ford Transit sang tr?ng
Nh?ng ?u ?i?m khi l?a ch?n d?ch v? cho thuê xe Ng?c Minh
Ng?c Minh v?i r?t nhi?u ?u ?i?m v? d?ch v? cho thuê xe ô tô nói chung và d?ch v? cho thuê xe 16 ch? nói riêng. C?ng b?i chính nh?ng ?u ?i?m ?ó, giúp ph?n nào th??ng hi?u cho thuê xe Ng?c Minh nâng t?m và phát tri?n nh? hi?n nay.
??n v?i Ng?c Minh, chúng tôi cam k?t ??m b?o l?i ích c?a khách hàng v?:
- Cung c?p nh?ng dòng xe ??i m?i, ch?t l??ng, ??m b?o theo ?úng yêu c?u c?a khách hàng
- ??i ng? nhân viên lái xe có trách nhi?m v?i công vi?c, ??m b?o ??a ?ón khách hàng ?úng gi?, ?úng ??a ?i?m
- ??i ng? nhân viên kinh doanh, ??u là nh?ng con ng??i nhiêt tình, n?ng ??ng, luôn s?n sàng t? v?n cho khách hàng v? d?ch v? m?t cách c? th?.
Giá cho thuê xe 16 ch? t?i Ng?c Minh là giá r?
[IMG]B?ng giá cho thuê xe ô tô t?i Ng?c Minh
- Xe ???c v? sinh c?ng nh? b?o d??ng ??nh k?, tr??c khi xu?t phát, ??m b?o cung c?p cho quý khách m?t d?ch v? t?t nh?t.
- Th? t?c thuê xe ??n gi?n, g?n nh?: Qúy khách có th? l?a ch?n ký h?p ??ng t?i ??a ch? khách hàng, t?i v?n phòng công ty ho?c ký h?p ??ng qua email.
- Ph??ng th?c thanh toán: Qúy khách ch? c?n thanh toán cho chúng tôi khi ?ã hài lòng v? d?ch v? mà chúng tôi cung c?p. Ngoài ra, quý khách có th? l?a ch?n nhi?u ph??ng th?c thanh toán khác nhau nh?: thanh toán b?ng ti?n m?t cho lái xe ho?c nhân viên ??n t?n ??a ch? c?a khách hàng thanh toán, ho?c thanh toán qua chuy?n kho?n.
N?u quý khách có nhu c?u thuê xe 16 ch? ?i Qu?ng Ninh thì hãy liên h? ngay v?i Ng?c Minh (http://chothuexe16cho.vn) qua s? hotline: 0983229996 – 0967279998 ?? ???c t? v?n và báo giá m?t cách chính xác và nhanh nh?t nhé!